Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie nr 593583-N-2020 z dnia 2020-10-06 r.

Ogłoszenie nr 593583-N-2020 z dnia 2020-10-06 r.
Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu:
Przebudowa korytarzy szkolnych polegająca na podziale ich na strefy zgodnie z decyzją
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania pn. „SP Nr 12 –
przebudowa korytarzy”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych

6 października 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie nr 593583-N-2020 z dnia 2020-10-06 r.

RB-34S 2018-12

4 czerwca 2019
Czytaj więcej o: RB-34S 2018-12

RB-28S 2018-12

4 czerwca 2019
Czytaj więcej o: RB-28S 2018-12