Jesteś tutaj: Start / Skargi i Wnioski

Skargi i Wnioski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

w Szkole Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

 

Podstawowa prawna:

1. Ustawa (Dz.U.2017.1257)
2. Rozporządzenie (Dz.U.2002.5.46)

 

I . Przyjmowanie skarg i wniosków

§ 1

1. Dyrektor szkoły przyjmuje osoby wnoszące skargi i wnioski po uprzednim umówieniu.

2. Skargi i wnioski można także składać w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 7.15 - 14.30.

§ 2

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie i telefonicznie.

2. Przyjmujący potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

3. Skargi i wnioski zgłoszone anonimowo nie są rozpatrywane.

II . Rejestrowanie skarg i wniosków

§ 3

1. Wnoszoną skargę lub wniosek rejestruje się w Szkolnym Rejestrze Skarg i Wniosków. 
2.Wpisaniu do Rejestru Skarg i Wniosków podlegają wszystkie:

a) skargi - odpowiadające treści art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, z którego wynika, że: „ przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw" ,

b) wnioski - odpowiadające treści art. 241 KPA, z którego wynika, że : „ przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszania organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienie pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

III. Rozpatrywanie skarg i wniosków

§ 4

1. Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik nr1

2. Jeżeli treść skargi lub wniosku jest niejasna, wzywa się wnoszącego, by w terminie 7 dnia od dnia wezwania, złożył wyjaśnienia dodatkowe z jednoczesnym pouczeniem, że ich brak spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

3. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

4. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, dyrektor może zwrócić się o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień do wychowawców klas, pedagoga szkolnego lub innych osób mogących tych wyjaśnień udzielić.

IV. Ostateczne załatwienie sprawy

§ 5

1. Za załatwione pozytywnie uważa się skargi, które w toku postępowania wyjaśniającego zostały potwierdzone w całości lub częściowo.

2. Za załatwione negatywnie uważa się skargi, w których wskazane nieprawidłowości nie znalazły potwierdzenia.

3.Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi wydawane jest na piśmie, na prośbę stron.

Regulamin wchodzi z dniem 04.09.2017


Załącznik nr1
do regulaminu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

w Szkole Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

 

Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych w Szkole Podstawowej Nr12

z Oddziałami Integracyjnymi .

I. Kolejność załatwiania spraw konfliktowych:

 

1. uczeń - wychowawca

2. wychowawca - rodzice

3. wychowawca - pedagog

4. wychowawca - pedagog - wicedyrektor

5. wychowawca - pedagog - rodzice - wicedyrektor lub dyrektor

6. wychowawca- pedagog - rodzice - wicedyrektor - policja do spraw nieletnich lub dzielnicowy

II. W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu zgodnie z kolejnością należy problem zgłosić do dyrektora szkoły.

 

III. Od decyzji dyrektora można odwołać się w terminie 7 dni od daty jej otrzymania do organu wyższej instancji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-06-03
Data publikacji:2019-06-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1482